Acorda-ne un vot Google +

Legea alegerilor electorale locale 2012


LEGEA PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

pentru tipar!

Camera Deputaţilor,

18 martie 2004

Senat,

19 februarie 2004

 

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

CAPITOLUL II: Organizarea alegerilor

CAPITOLUL III: Desfăşurarea alegerilor

CAPITOLUL IV: Stabilirea şi contestarea rezultatelor alegerilor

CAPITOLUL V: Contravenţii şi infracţiuni

CAPITOLUL VI: Dispoziţii şi tranzitorii finale

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementează regimul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale - consiliile locale, consiliile judeţene şi primari..
(2) Consiliile locale şi consiliile judeţene, precum şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(3) Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.

(4) Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal.

(5) Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect, de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale.

(6) Prevederile prezentei legi privitoare la consiliile locale şi la primari, precum şi cele privitoare la circumscripţiile electorale comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti se aplică în mod corespunzător şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi primarului general al municipiului Bucureşti, precum şi circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti, dacă nu se dispune altfel.

Articolul 2

(1) Cetăţenii români exercită, în mod egal, drepturile electorale, fără privilegii şi fără discriminări.

(2) Dreptul de vot se exercită numai pe baza actului de identitate prevăzut la art.122.

Articolul 3

(1) Au dreptul de a alege cetăţenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor.

(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean şi a primarului, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot.
( 3) Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul.

(4) Cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa într-o altă unitate administrativ-teritorială cu cel puţin 3 luni înaintea datei alegerilor, îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ- teritorială respectivă, potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 4

(1) Au dreptul de a fi aleşi consilieri sau primari cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art.40 alin. (3) din Constituţia României, republicată.

(2) Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese.

(3) La sectoarele municipiului Bucureşti pot candida şi pot fi alese persoanele care au domiciliul în municipiul Bucureşti, indiferent de sector.

Articolul 5

(1) Nu pot alege:

 1. debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie;
 2. persoanele lipsite de drepturile electorale, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.

 

(2) Nu pot fi aleşi:

 1. cetăţenii care fac parte din categoriile prevăzute la art.40 alin.(3) din Constituţia României, republicată;
 2. persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin.(I).

 

Articolul 6

(1) Candidaturile pentru consiliile locale şi consiliile judeţene, cât şi cele pentru primari, se propun de partidele politice sau alianţele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003. Se pot depune candidaturi şi de către alianţele electorale constituite în condiţiile prezentei legi, de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale prevăzute la art.7, precum şi candidaturi independente. Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi consiliilor judeţene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe.

 

(2) Alianţele electorale se pot constitui între partide politice sau alianţe politice la nivel judeţean sau local. Un partid politic nu poate face parte, la acelaşi nivel, decât dintr-o singură alianţă electorală.

 

(3) Alianţele electorale se înregistrează la biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, iar în cazurile prevăzute la art.31 alin.(l) sau în situaţia în care se organizează alegeri într-o singură circumscripţie electorală comunală, orăşenească sau municipală, la biroul electoral judeţean ori al municipiului Bucureşti, respectiv la biroul electoral al circumscripţiei în care au loc alegeri.

 

(4) Intr-o circumscripţie electorală, partidele din alianţele politice pot participa la alegeri fie pe liste proprii, fie pe listele alianţei. Partidele din alianţele electorale participă la alegeri numai pe listele alianţei.

 

(5) O persoană poate candida pentru un singur consiliu local şi un singur consiliu judeţean şi numai pentru o singură funcţie de primar.

 

(6) O persoană poate candida, în acelaşi timp, pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean şi de primar.

 

(7) Numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de consilieri stabilit potrivit Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările ulterioare, cu până la un sfert din numărul mandatelor.

 

(8) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidaţi sau atât pe liste cât şi ca independent sunt nule de drept.

Articolul 7

(1) In sensul prezentei legi, prin minoritate naţională se înţelege acea etnie care este reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale.

 

(2) Pot depune candidaturi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament.

 

(3) Pot depune candidaturi şi alte organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite care prezintă la Biroul Electoral Central o listă de membri. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al cetăţenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective.

 

(4) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(3) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de persoane domiciliate în cel puţin 15 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti.

 

(5) Lista membrilor se întocmeşte pe localităţi şi judeţe şi trebuie să cuprindă: denumirea organizaţiei, numele şi prenumele membrilor, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnăturile acestora, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor.

Articolul 8

Organizaţiile prevăzute la art.7 pot participa la alegeri şi pot depune liste de candidaţi numai sub denumirea şi cu semnul electoral al respectivei organizaţii.

Articolul 9

(1) Data alegerilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 50 de zile înaintea votării.

 

(2) In cazul unor alegeri parţiale, organizate în situaţiile prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 30 de zile înaintea votării, în acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operaţiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracţiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus. Fracţiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.

 

(3) Alegerile au loc într-o singură zi, care poate fi numai duminica.

 

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ALEGERILOR

SECŢIUNEA 1- Circumscripţiile electorale

Articolul 10

(1) Pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor, fiecare comună, oraş, municipiu şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului constituie o circumscripţie electorală.

 

(2) Pentru alegerea consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, constituie o circumscripţie electorală. Numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin hotărâre a Guvernului.

Articolul 11

(1) Numerotarea circumscripţiilor electorale din fiecare judeţ, precum şi a circumscripţiilor electorale de sector al municipiului Bucureşti se face de către prefect, prin ordin, în termen de 3 zile de la stabilirea datei alegerilor.

 

(2) Numerotarea se face începând cu municipiul reşedinţă de judeţ şi continuă cu celelalte municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a fiecărei categorii de unităţi administrativ-teritoriale.

Articolul 12

Numărul circumscripţiei electorale se aduce la cunoştinţa alegătorilor de către primar, o dată cu aducerea la cunoştinţă a delimitării şi numerotării secţiilor de votare, potrivit prevederilor art.15.

 

SECŢIUNEA a 2-a - Secţiile de votare

Articolul 13

 

(1) Secţiile de votare se organizează după cum urmează:

 1. în localităţile urbane, câte o secţie de votare la 1.000 - 2.000 de locuitori;
 2. în comune, câte o secţie de votare la 500-2.000 de locuitori, de regulă în fiecare sat; pot fi organizate secţii de votare şi în satele sau grupurile de sate cu populaţie de până la 500 de locuitori..


[2] Militarii în termen votează numai la secţiile de votare din localitatea de domiciliu, în limitele prevederilor regulamentelor militare.

Articolul 14

 

(1) La aceeaşi secţie de votare, alegătorii votează pentru consiliul local, consiliul judeţean şi pentru primar.

 

(2) In municipiul Bucureşti, la aceeaşi secţie de votare, alegătorii votează pentru consiliul local al sectorului, pentru primarul sectorului, pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti.

Articolul 15

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare se fac de către primari, prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa alegătorilor în termen de cel mult 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor.

SECŢIUNEA a 3-a - Listele electorale

Articolul 16

 

(1) Listele electorale permanente se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu serviciile de evidenţă informatizată a persoanei din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Listele electorale permanente cuprind pe toţi cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul în localitatea pentru care se întocmeşte lista.

 

(2) în termen de 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, potrivit prevederilor art.9 alin.(l), primarul este obligat să pună la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare.

 

(3) Cetăţenii au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale permanente, întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori din liste, se fac în scris şi se depun la primar.

 

(4) Primarul este obligat să se pronunţe, în scris, în cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării.

 

(5) împotriva soluţiei date de primar se poate face contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Contestaţia se soluţionează în termen de cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea. Hotărârea judecătorească este definitivă şi irevocabilă şi se comunică persoanei interesate şi primarului în termen de 24 de ore de la pronunţare.

 

(6) Primarii, împreună cu serviciile de evidenţă informatizată a persoanei, execută copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se înaintează de către primar, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţie alegătorilor pentru consultare, iar celalalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.

 

(7) Orice neconcordanţă între lista electorală permanentă şi copia întocmită potrivit alin. (6) se soluţionează de primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorală permanentă.

 

(8) Orice modificare intervenită în lista electorală permanentă, după trimiterea copiilor la biroul electoral al secţiei de votare, se comunică acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.

 

(9) Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de către primar, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi şeful serviciului de evidenţă informatizată a persoanei.(9) Copiile de pe listele electorale permanente se semneaza de catre primar, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si seful serviciului de evidenta informatizata a persoanei.

Articolul 17

Copiile întocmite potrivit art.16 alin. (6) cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.

Articolul 18

 

Primarii asigură condiţiile necesare consultării de către alegători a copiilor de pe listele electorale permanente, atât la sediul primăriei, cât şi la sediul secţiei de votare.

Articolul 19

(1) La cererea cetăţenilor cu drept de vot, care şi-au stabilit cu cel puţin 3 luni înaintea scrutinului reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, aceştia sunt înscrişi de către primar într-o listă electorală suplimentară, pe baza actului de identitate.

 

(2) Primarul solicită radierea persoanei respective din copia de pe lista electorală permanentă de la domiciliul acesteia. Solicitarea se face în scris sau telefonic. Solicitările telefonice sunt consemnate într-un registru special.

 

(3) în ziua votării, persoanele prevăzute la alin.(l), necuprinse în listele suplimentare, sunt înscrise în lista suplimentară, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate.

 

(4) în lista suplimentară sunt înscrise, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, şi persoanele omise din copia de pe lista electorală permanentă, care se prezintă la vot şi fac dovada, cu actul de identitate, că domiciliază în raza secţiei de votare respective.

 

(5) Modelul şi conţinutul listei electorale suplimentare se stabilesc în condiţiile art.121.

Articolul 20

Un alegător poate fi înscris numai într-o singură listă electorală.

Articolul 21

(1) In cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală permanentă la biroul electoral al secţiei de votare, acesta îşi exercită dreptul de vot în circumscripţia electorală a noului domiciliu, pe baza cărţii de identitate provizorii.

 

(2) In ziua alegerilor, la biroul electoral al secţiei de votare de la noul domiciliu, alegătorul este înscris în lista electorală suplimentară de către preşedinte, pe baza cărţii de identitate provizorii.

 

(3) In situaţia prevăzută la alin.(l), serviciul de evidenţă informatizată a persoanei eliberează, la cererea celui interesat, o carte de identitate provizorie, în regim de urgenţă.

Articolul 22

Primarul comunică biroului electoral de circumscripţie numărul de alegători rezultat din listele electorale permanente, în termen de 24 de ore de la constituirea acestuia. Numărul definitiv de alegători se comunică de către primar biroului electoral de circumscripţie cu 5 zile înaintea datei alegerilor, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente şi în lista suplimentară.

 

SECŢIUNEA a 4-a - Birourile Electorale

Articolul 23

(1) Pentru organizarea şi desfăşurarea operaţiunilor electorale se înfiinţează, în condiţiile prezentei legi: Biroul Electoral Central, birouri electorale judeţene, birouri electorale de circumscripţie şi birouri electorale ale secţiilor de votare.

 

(2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii nu pot fi membri ai birourilor electorale.

 

(3) în realizarea atribuţiilor ce revin birourilor electorale, membrii acestora exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă şi imparţială a acestei funcţii este obligatorie.

Articolul 24

(1) Birourile electorale de circumscripţie comunală se constituie din 7 membri, cele ale oraşelor, municipiilor şi subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, din 9 membri, iar cel al municipiului Bucureşti şi cele ale judeţelor, din 15 membri.

 

(2) Biroul electoral de circumscripţie comunală este format din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 5 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.

 

(3) Biroul electoral de circumscripţie orăşenească, municipală şi din subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor este format din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 7 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri în circumscripţia electorală respectivă.

 

(4) Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti şi birourile electorale de circumscripţie judeţeană sunt formate din preşedinte, un locţiitor al acestuia şi din 13 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri în circumscripţiile electorale respective.

 

(5) Desemnarea preşedintelui şi a locţiitorului acestuia se face în şedinţă publică de către preşedintele tribunalului, în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorţi, dintre magistraţii şi ceilalţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti. Lista magistraţilor care participă la tragerea la sorţi se întocmeşte de către preşedintele tribunalului, iar cea a celorlalţi jurişti de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului şi câte un reprezentant din partea fiecărui partid parlamentar. Listele trebuie să cuprindă un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Magistraţii şi ceilalţi jurişti din listă, care nu sunt desemnaţi preşedinţi sau locţiitori ai acestora, rămân la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, telefoanele şi semnăturile de luare la cunoştinţă ale persoanelor propuse.

 

(6) în lista prevăzută la alin.(5) trebuie nominalizaţi numai jurişti care, potrivit declaraţiei pe propria răspundere, nu fac parte din nici un partid politic.

 

(7) în cazul în care numărul magistraţilor şi al celorlalţi jurişti este insuficient, lista este completată de către prefect, la propunerea primarilor, cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, nu fac parte, potrivit declaraţiei pe propria răspundere, din nici un partid politic şi care au cel puţin studii medii.

 

(8) Data şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi se aduce la cunoştinţă publică prin presă, precum şi prin afişare la uşa instanţei, de către preşedintele tribunalului, cu cel puţin 48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte.

 

(9) Tragerea la sorţi se face pe funcţii: preşedinte şi locţiitor.

 

(10) Procesul-verbal prevăzut la alin.(8) constituie actul de învestitură.

 

(11) La solicitarea scrisă a partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale, preşedintele tribunalului, împreună cu prefectul, întocmesc şi pun la dispoziţia acestora, în termen de 48 de ore de la solicitare, lista cuprinzând datele necesare pentru a fi contactaţi, ale preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi ale locţiitorilor acestora, precum şi adresele şi numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscripţie.

 

(12) Biroul electoral de circumscripţie, constituit potrivit alineatelor precedente, îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri în circumscripţia respectivă, după definitivarea candidaturilor.

 

(13) In termen de 5 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, filialele locale ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale trebuie să comunice, în scris, birourilor electorale de circumscripţie, numele şi prenumele reprezentanţilor lor care fac parte din acestea. Comunicările transmise după acest termen nu se iau în considerare. Comunicările pot cuprinde un număr mai mare de reprezentanţi pentru acelaşi birou electoral.

 

(14) Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale se face în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor de către preşedintele biroului electoral, în prezenţa persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat reprezentanţi, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid, alianţă politică sau alianţă electorală pentru consiliul local în cauză, la care se adaugă, dacă este cazul, candidatul la funcţia de primar, în cazul biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti se are în vedere numărul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid, alianţă politică sau alianţă electorală pentru consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru consiliile locale şi primari, înregistrate în judeţ, respectiv în municipiului Bucureşti. Dacă numărul total de reprezentanţi comunicat potrivit alin.(13) este mai mic decât cel al membrilor biroului electoral, operaţiunea de desemnare a reprezentanţilor se repetă, până la ocuparea tuturor locurilor. La această fază participă numai partidele, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus mai mulţi reprezentanţi pentru acelaşi birou electoral. Un partid politic, o alianţă politică sau o alianţă electorală nu poate avea mai mult de 3 reprezentanţi în biroul electoral al aceleiaşi circumscripţii.

 

(15) Persoanele care au calitatea de reprezentanţi ai unui partid politic, ai unei alianţe politice sau alianţe electorale în biroul electoral de circumscripţie se stabilesc în ordinea menţionată în comunicarea prevăzută la alin.(l3).

 

(16) In cazul în care două sau mai multe partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale au propus acelaşi număr de candidaţi, reprezentanţii lor fac parte din biroul electoral de circumscripţie, în limita locurilor neocupate de reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, aflate, potrivit alin.(14), într-o situaţie mai favorabilă; dacă prin aplicarea acestei prevederi nu este posibil ca reprezentanţii tuturor partidelor politice, ai alianţelor politice şi alianţelor electorale aflate în situaţie de egalitate să fie incluşi în componenţa biroului electoral, preşedintele acestuia procedează la tragerea la sorţi, în prezenţa delegaţilor partidelor politice, ai alianţelor politice şi alianţelor electorale în cauză.

 

(17) In cazul în care partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale nu nominalizează reprezentanţi, preşedintele biroului electoral de circumscripţie procedează la completarea biroului, incluzând în acesta, prin tragere la sorţi, persoane care nu fac parte din nici un partid politic. Tragerea la sorţi se face dintr-o listă întocmită potrivit alin.(7), în termen de 24 de ore de la solicitarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie.

Articolul 25

(1) Birourile electorale de circumscripţie au următoarele atribuţii:

 1. urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în circumscripţia electorală în care funcţionează;
 2. verifică dacă listele electorale permanente au fost actualizate şi veghează la întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi la organizarea secţiilor de votare;
 3. înregistrează listele de candidaţi şi candidaturile independente pentru consiliile locale, precum şi candidaturile pentru primar şi constată rămânerea definitivă a acestora;
 4. comunică biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumirea partidelor, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au depus liste complete de candidaţi;
 5. fac publicaţiile şi afişările necesare cu privire la listele de candidaţi şi candidaturile independente pentru consilieri şi la candidaturile pentru funcţia de primar;
 6. stabilesc, pe baza numărului de alegători înscrişi în listele electorale permanente, comunicat conform dispoziţiilor art.22, numărul de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor independente;
 7. distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare buletinele de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "votat";
 8. rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare;
 9. biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti totalizează voturile exprimate şi stabileşte rezultatul alegerilor pentru circumscripţiile electorale în care funcţionează; eliberează consilierilor şi primarului aleşi, certificatul doveditor al alegerii;
 10. biroul electoral de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti totalizează voturile exprimate pentru consiliul judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general, şi stabileşte rezultatul alegerilor; eliberează consilierilor, respectiv primarului general certificatul doveditor al alegerii, după care transmite consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti procesele-verbale şi celelalte documente privitoare la rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevăzute la art.95 alin.(5), în vederea validării mandatelor;
 11. organizează, dacă este cazul, desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru primari;
 12. comunică date cu privire la alegeri şi rezultatul acestora, prin biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv de circumscripţie a municipiului Bucureşti, Biroului Electoral Central şi Guvernului şi aduc la cunoştinţa populaţiei din cuprinsul circumscripţiei electorale, prin orice mijloc de publicitate, rezultatul alegerilor;
 13. primesc de la birourile electorale ale secţiilor de votare şi predau judecătoriilor, în a căror rază teritorială funcţionează, buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării.

 

(2) Prin listă completă de candidaţi se înţelege lista care cuprinde numărul maxim de candidaţi pentru funcţia de consilier, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7).

 

(3) Birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti acreditează observatorii interni.

Articolul 26

Biroul electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti organizează alegerea Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a primarului general, îndeplinind, în mod corespunzător şi celelalte atribuţii prevăzute în prezenta lege pentru biroul electoral de circumscripţie judeţeană.

Articolul 27

In termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, prefecţii aduc la cunoştinţă publică sediile unde îşi desfăşoară activitatea birourile electorale de circumscripţie, precum şi programul de activitate al acestora.

Articolul 28

(1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 3 - 5 membri în cazul secţiilor de votare din comune şi oraşe, respectiv 7-9 membri în cazul secţiilor de votare din municipii şi din sectoarele municipiului Bucureşti.

 

(2) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt desemnaţi de preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi, dintre persoanele înscrise pe o listă întocmită de prefect, la propunerea primarilor. Tragerea la sorţi se face pe funcţii.

 

(3) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt, de regulă, jurişti care, potrivit declaraţiei pe propria răspundere, nu fac parte din nici un partid politic.

 

(4) în cazul în care numărul juriştilor este insuficient, lista întocmită de prefect potrivit alin. (2) se completează cu alte persoane propuse de primar, care au, de regulă, cel puţin studii medii, se bucură de prestigiu în localitatea în care domiciliază şi nu fac parte din nici un partid politic. Lista cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Persoanele prevăzute în listă, care nu sunt desemnate preşedinţi sau locţiitori ai acestora, rămân la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor stabiliţi potrivit alin.(2). Lista trebuie să conţină elementele prevăzute la art.24 alin (5).

 

(5) Prevederile art.24 alin.(8) şi (l 1) se aplică în mod corespunzător.

 

(6) Desemnarea preşedintelui şi a locţiitorului acestuia se face cel mai târziu cu 10 zile înaintea datei alegerilor.

 

(7) Birourile electorale ale secţiilor de votare se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care participă la alegeri, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi, conform prevederilor art.24 alin.(14).

 

(8) în vederea desemnării membrilor biroului electoral al secţiei de votare, preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunică preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin.(2), numărul de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală. In acelaşi termen, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi sau propuneri de candidaţi pentru funcţia de primar în circumscripţia respectivă sunt obligate să comunice preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, prin organizaţiile locale, numele şi prenumele reprezentantului lor. Prevederile art.24 alin. (l 4) se aplică în mod corespunzător.

 

(9) Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare se face de către preşedintele acestuia, pe baza comunicărilor prevăzute la alin. (8).

 

(10) Prevederile art.24 alin.(15) - (17) se aplică în mod corespunzător, tragerea la sorţi efectuându-se de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

 

(11) Operaţiunile de desemnare a membrilor biroului electoral al secţiei de votare se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură.

 

(12) Desemnarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi încheierea procesului-verbal se fac în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8), în prezenţa delegaţilor desemnaţi de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale.

 

(13) Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie la data încheierii procesului-verbal prevăzut la alin.(11).

Articolul 29

Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii:

 1. primesc de la primari, copiile de pe listele electorale permanente şi listele electorale suplimentare şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;
 2. primesc de la birourile electorale de circumscripţie buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la secţia respectivă, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "votat";
 3. conduc operaţiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul acesteia;
 4. numără voturile şi consemnează rezultatul votării pentru circumscripţiile electorale pentru care s-a votat la secţia respectivă, în mod distinct, pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, pentru consiliul judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
 5. rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;
 6. întocmesc şi înaintează biroului electoral de circumscripţie dosarele prevăzute la art.88;
 7. predau, cu proces-verbal, biroului electoral de circumscripţie buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi pe cele anulate, listele electorale utilizate, ştampilele şi celelalte materiale necesare votării.
Articolul 30

Birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la art.25, precum şi următoarele atribuţii:

 1. urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în toate circumscripţiile electorale din cuprinsul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
 2. asigură aducerea la cunoştinţa celorlalte birouri electorale din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, a hotărârilor Biroului Electoral Central şi urmăresc modul de aplicare şi respectare a acestora;
 3. efectuează instruirea preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din cuprinsul judeţului;
 4. realizează centralizarea numărului de liste complete depuse de partidele, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pe baza comunicării primite de la birourile electorale de circumscripţie comunale, orăşeneşti, municipale, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, şi o transmit Biroului Electoral Central, în termen de 24 de ore de la primirea acestora;
 5. primesc de la birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, procesele-verbale conţinând rezultatul alegerilor, centralizează rezultatele pe judeţ, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi şi le dau publicităţii. Rezultatul centralizării datelor pe judeţ, respectiv municipiul Bucureşti se consemnează într-un proces-verbal, care se transmite Biroului Electoral Central, potrivit prevederilor prezentei legi.
Articolul 31

(1) In judeţele în care se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale se constituie un birou electoral judeţean format din 3 dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului, stabiliţi potrivit procedurii prevăzute la art.32, ale cărui prevederi se aplică în mod corespunzător.

 

(2) Birourile electorale judeţene, constituite potrivit alin.(l), îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile prevăzute în prezenta lege pentru Biroul Electoral Central.

 

(3) In judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală, soluţionarea sesizărilor şi contestaţiilor prevăzute la art.33 alin.(1) lit. h) este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală, aceasta urmând a se pronunţa în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor şi contestaţiilor. Hotărârea este definitivă şi irevocabilă.

 

(4) Prevederile alin.(1) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul municipiului Bucureşti.

 

(5) în situaţiile prevăzute la alin.(3), atribuţiile stabilite la art.33 alin.(2) şi art.123 sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscripţie.

Articolul 32

(1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale.

 

(2) Desemnarea judecătorilor se face în şedinţă publică, în termen de cel mult 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorţi, de către preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dintre judecătorii în exerciţiu ai Curţii. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de consultantul şef al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care constituie actul de învestire. Data şedinţei pentru tragerea la sorţi se aduce la cunoştinţă publică prin presa scrisă şi audiovizuală, de către preşedintele înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 24 de ore înainte.

 

(3) în termen de 24 de ore de la învestire, cei 7 judecători aleg din rândul lor, prin vot secret, pe preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia.

 

(4) în termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

 

(5) în termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora, care au depus liste complete pentru consiliile judeţene în cel puţin 18 judeţe, pot propune câte un reprezentant în Biroul Electoral Central până la completarea numărului de 11 membri. Completarea se face în funcţie de numărul candidaturilor depuse pentru consiliile judeţene de către partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, iar în caz de egalitate, prin tragere la sorţi.

Articolul 33

(1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii:

 1. urmăreşte întocmirea de către primari a copiilor de pe listele electorale permanente;
 2. asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a denumirii şi a semnelor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, care au dreptul să participe la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscripţie, imediat după constituirea acestora;
 3. urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri pe întreg teritoriul ţării; asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora;
 4. rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire, componenţa şi activitatea birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti;
 5. primeşte şi soluţionează orice contestaţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerii autorităţilor administraţiei publice locale, altele decât cele care, prin prezenta lege, sunt date în competenţa birourilor electorale de circumscripţie sau a instanţelor judecătoreşti;
 6. centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti, numărul de liste complete depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunică Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune situaţia centralizată, în 24 de ore de la întocmire.
 7. primeşte procesele-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti împreună cu procesele-verbale conţinând rezultatul alegerilor întocmite de birourile electorale ale circumscripţiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi de sector al municipiului Bucureşti; totalizează rezultatele la nivel naţional, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi, separat pentru consiliile locale, consiliile judeţene şi primari şi asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I şi în presă;
 8. soluţionează sesizările privitoare la frauda electorală, putând dispune anularea alegerilor dintr-o circumscripţie electorală, în cazul în care constată, pe baza probelor administrate, că votarea şi stabilirea rezultatului alegerilor au avut loc prin fraude de natură a modifica atribuirea mandatelor în circumscripţia electorală respectivă; în astfel de cazuri, dispune repetarea scrutinului, care are loc în termen de cel mult două săptămâni de la constatarea fraudei. Noile alegeri au loc în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste electorale şi aceleaşi liste de candidaţi şi candidaturi independente, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus de către birou anularea unei liste de candidaţi sau a unor propuneri de candidaturi independente, în sarcina cărora s-a reţinut comiterea fraudei care a determinat anularea alegerilor. Existenţa fraudei electorale se stabileşte de Biroul Electoral Central de la caz la caz, pe baza probelor prezentate de cei care au invocat-o;
 9. îndeplineşte orice alte atribuţii ce-i sunt stabilite prin lege.

 

(2) Biroul Electoral Central acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, observatorii străini, precum şi delegaţii mass-media străini şi soluţionează contestaţiile cu privire la acreditarea sau refuzul acreditării de către biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti a observatorilor interni.

 

(3) In cazul unei fraude electorale, cererea de anulare a alegerilor dintr-o circumscripţie electorală se poate face numai de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi care au participat la alegeri şi numai în termen de 48 de ore de la închiderea votării, sub sancţiunea decăderii. Cererea trebuie motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat frauda nu este implicat în producerea acesteia. Cererea trebuie soluţionată până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

(4) In exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Biroul Electoral Central emite hotărâri care se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin orice mijloc de publicitate. Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate birourile electorale din ţară, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materie electorală, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţa publică.

 

(5) Hotărârile Biroului Electoral Central prin care se dau interpretări unor prevederi ale prezentei legi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea.

Articolul 34

Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 35

(1) Contestaţiile asupra modului de organizare şi a componenţei birourilor electorale se pot face în termen de 48 de ore de la desemnarea preşedinţilor şi a locţiitorilor acestora sau, după caz, de la completarea birourilor cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale.

 

(2) Contestaţiile se soluţionează de biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector al municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral al secţiei de votare; de biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, dacă privesc biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, de Biroul Electoral Central, dacă privesc biroul electoral de circumscripţie judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă privesc Biroul Electoral Central, în termen de două zile de la înregistrarea contestaţiilor.

 

(3) Hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă şi se comunică, în cazul preşedintelui biroului electoral şi locţiitorului acestuia, în termen de 24 de ore, preşedintelui tribunalului, care procedează, în cazul admiterii contestaţiei, la o nouă desemnare.

Articolul 36

Birourile electorale lucrează în prezenţa majorităţii membrilor ce le compun şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Articolul 37

Reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi ai alianţelor electorale în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege.

Articolul 38

Nu pot fi membri ai birourilor electorale de circumscripţie sau ai birourilor electorale ale secţiilor de votare candidaţii în alegeri, soţii, rudele şi afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, precum şi persoanele care nu au exerciţiul drepturilor electorale.

 

SECŢIUNEA a 5-a - Candidaturile

Articolul 39

Numărul consilierilor pentru consiliile locale şi pentru consiliile judeţene este cel stabilit prin ordin al prefectului, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr.215/2001.

Articolul 40

Propunerile de candidaţi pentru consilierii locali, consilierii judeţeni şi pentru primari se fac pe circumscripţii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscripţie cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor.

Articolul 41
(1) Propunerile de candidati se fac in scris, in 4 exemplare, de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale sau organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri, sub semnatura conducerii organizatiilor judetene ale acestora, iar in cazul candidatilor independenti, pe baza listei sustinatorilor.
(2) In cazul aliantelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidati trebuie semnate si de conducerile judetene ale fiecarui partid din alianta. Daca aliantele electorale se constituie la nivel comunal, orasenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucuresti, listele se semneaza de conducerea aliantei si se contrasemneaza de conducerea fiecarei organizatii locale din coalitie.
(3) Listele de candidati trebuie sa cuprinda numele, prenumele, locul si data nasterii, domiciliul, conform actului de identitate, denumirea, seria si numarul actului de identitate, ocupatia, profesiunea si apartenenta politica a candidatilor, iar in cazul aliantelor, si partidul care i-a propus.
(4) Listele de candidati trebuie sa fie insotite de declaratiile de acceptare a candidaturii, scrise, semnate si datate de candidati.
(5) Declaratia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, domiciliul, partidul politic sau alianta care 1-a propus, profesiunea, ocupatia si apartenenta politica a candidatului, consimtamantul expres al acestuia de a candida pentru functia respectiva, precum si precizarea ca intruneste conditiile prevazute de lege pentru a candida.

Articolul 42
O persoana nu poate accepta candidatura decat pentru o singura circumscriptie electorala, cu exceptia cazului in care candidatura se depune atat pentru un consiliu local, cat si pentru consiliul judetean.

Articolul 43
Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pot propune cate o lista de candidati in fiecare circumscriptie electorala pentru consiliul local, pentru consiliul judetean si cate un candidat pentru functia de primar.

Articolul 44
(1) Candidatii independenti pentru functia de consilier trebuie sa fie sustinuti de minimum 1% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia respectiva, dar nu mai putin de 50 in cazul comunelor, 100 in cazul localitatilor urbane de rangul II si III si de l .000 in cazul judetelor, municipiului Bucuresti, sectoarelor municipiului Bucuresti si localitatilor urbane de rangul I.
(2) Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie sa prezinte o lista de sustinatori, care trebuie sa cuprinda minimum 2% din numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente din circumscriptia pentru care candideaza, dar nu mai putin de 200 in cazul comunelor, 300 in cazul oraselor, 1.000 in cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si 5.000 in cazul municipiului Bucuresti.
(3) Nu se admit liste de candidati independenti pentru functia de consilier.

Articolul 45
(1) Lista sustinatorilor trebuie sa cuprinda data alegerilor, numele si prenumele candidatului, functia pentru care candideaza, numele si prenumele sustinatorului, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numarul actului de identitate, semnatura acestuia, precum si numele si prenumele persoanei care a intocmit-o. Persoana care a intocmit lista este obligata ca, impreuna cu aceasta, sa depuna o declaratie pe propria raspundere prin care sa ateste veridicitatea semnaturii sustinatorilor.
(2) Lista sustinatorilor constituie un act public, cu toate consecintele prevazute de lege.
(3) Sustinatorii pot fi numai cetateni cu drept de vot. Un sustinator poate sprijini cate un singur candidat la functia de consilier local, cate unul la functia de consilier judetean si cate unul la functia de primar.
(4) Adeziunile sustinatorilor se dau pe propria lor raspundere.
(5) Lista de sustinatori trebuie insotita de declaratia de acceptare a candidaturii, data in conditiile art.41
alin.(4) si (5), si se depune la biroul electoral al circumscriptiei pentru care candideaza.

Articolul 46
(1) Biroul electoral de circumscriptie examineaza respectarea conditiilor legale pentru ca o persoana sa poata candida, respectarea conditiilor de fond si de forma ale listelor de candidati, precum si ale listei sustinatorilor. Candidaturile care indeplinesc conditiile legale sunt inregistrate. Candidaturile care nu indeplinesc conditiile legale de fond si de forma se resping de catre biroul electoral de circumscriptie.
(2) Doua exemplare ale propunerii de candidatura se pastreaza la biroul electoral de circumscriptie. Celelalte doua exemplare, certificate de biroul electoral de circumscriptie prin semnatura presedintelui acestuia si prin aplicarea stampilei, se restituie depunatorului; unul dintre exemplarele restituite depunatorului se inregistreaza de catre acesta la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care se depune candidatura, respectiv la tribunal.
(3) In termen de 24 de ore de la inregistrarea fiecarei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatura se afiseaza de catre biroul electoral de circumscriptie la sediul acestuia, la loc vizibil.
(4) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi alese. Candidaturile acestor persoane se resping de catre biroul electoral de circumscriptie.

Articolul 47
Candidatii pot renunta la candidatura, pana la data tiparirii buletinelor de vot. in acest scop, acestia depun la biroul electoral de circumscriptie o declaratie de renuntare scrisa, semnata si datata de cel in cauza.

Articolul 48
(1) Acceptarea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre cetateni, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, in termen de cel mult 48 de ore de la afisarea candidaturii.
(2) Respingerea de catre biroul electoral de circumscriptie a unei candidaturi poate fi contestata de catre candidat, partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au propus candidatura respectiva, in termen de cel mult 48 de ore de la respingere.
(3) Contestatiile trebuie sa cuprinda numele si prenumele, adresa si calitatea contestatorului, numele si prenumele persoanei a carei candidatura a fost admisa sau respinsa, prezentarea temeiurilor contestatiei, data si semnatura contestatorului si indicarea, daca este cazul, a persoanei desemnate sa-1 reprezinte.
(4) Contestatia si, daca este cazul, cererea de recurs se depun la instanta competenta sa le solutioneze, sub sanctiunea nulitatii.
(5) Contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se solutioneaza in termen de 48 de ore de la inregistrare, de catre judecatoria, respectiv tribunalul, in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala. Hotararea nu se comunica.
(6) impotriva hotararii date in contestatie se poate face recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, la instanta ierarhic superioara. Recursul se solutioneaza in termen de 24 de ore de la inregistrare.
(7) Hotararea pronuntata in recurs este definitiva si irevocabila.

Articolul 49
Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adauga, daca este cazul, termenele prevazute la art.48 alin.(1), (2), (5) si (6), birourile electorale de circumscriptie incheie un proces-verbal prin care constata ramanerea definitiva a candidaturilor. Candidaturile definitive se afiseaza la sediul biroului electoral de circumscriptie, precum si la sediul sectiilor de votare, dupa constituirea birourilor electorale ale acestora, cu precizarea numelui si prenumelui, apartenentei politice, profesiunii si ocupatiei candidatului. Candidaturile definitive pot fi facute publice, de asemenea, prin orice mijloace de informare in masa, cheltuielile fiind suportate de cei interesati.

SECTIUNEA a 6-a - Buletinele de Vot

Articolul 50
Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotarare a Guvernului si sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Articolul 51
(1) Buletinul de vot este format din mai multe file. Pe paginile interioare ale buletinului de vot se imprima patrulatere in numar suficient pentru a cuprinde toate listele de candidaturi, respectiv pe toti candidatii independenti, in asa fel incat ultima pagina sa ramana alba pentru aplicarea stampilei de control a sectiei de votare; paginile buletinului de vot se numeroteaza. Buletinele de vot se capseaza.
(2) Patrulaterele se imprima paralel intre ele, cate doua coloane pe aceeasi pagina. Patrulaterele se numeroteaza, incepand cu primul patrulater al coloanei din stanga a primei pagini interioare, care primeste numarul de ordine 1 si continuand cu primul patrulater al coloanei din dreapta, care primeste numarul de ordine 2, numerotarea continuand pana la ultimul patrulater.
(3) in unghiul din partea stanga sus a fiecarui patrulater se imprima denumirea partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri ori, dupa caz, mentiunea "Candidat independent", iar in unghiul din partea dreapta, sus, semnul electoral.
(4) In patrulaterele fiecarui buletin de vot se imprima listele de candidati; candidatii se identifica pe lista prin nume si prenume si se trec in ordinea stabilita de partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care a depus lista.
(5) Pentru alegerea primarului, se imprima in patrulaterele buletinului de vot, in afara elementelor prevazute la alin.(3), numele si prenumele candidatului.
(6) Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de catre biroul electoral de circumscriptie, tinand seama de numarul patrulaterelor, precum si de spatiul necesar pentru imprimarea numelui candidatilor si a celorlalte date prevazute la alin.(3), (4) si (5).
(7) Hartia pentru buletinul de vot este de culoare alba si suficient de groasa pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat si votul dat.
(8) Pentru stabilirea numarului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidati sau candidati independenti pentru consilieri, precum si pentru primari, se procedeaza astfel:
a. in prima etapa, listele depuse de partidele parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora se inscriu in patrulaterele buletinului de vot in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti in prezenta majoritatii membrilor acestora.
b. in etapa a doua, listele depuse de partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora, se imprima in urmatoarele patrulatere ale buletinului de vot, in ordinea rezultata din tragerea la sorti efectuata de presedintele biroului electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, respectiv de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti.
(9) Ordinea stabilita potrivit alin.(8) lit. a) este valabila pentru toate circumscriptiile electorale din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, inclusiv pentru circumscriptia electorala judeteana si a municipiului Bucuresti. Ordinea stabilita potrivit alin.(8) lit. a) si b) este valabila si in cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului.
(10) Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidatii independenti la functia de primar, se imprima un patrulater distinct in partea finala a buletinului de vot, in care acestia sunt inscrisi in ordinea inregistrarii candidaturilor.
(11) Ordinea stabilita potrivit alin.(8) - (10) se comunica prefectului, de catre presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv de catre presedintii birourilor electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, in termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti.
(12) Tragerea la sorti prevazuta la alin.(8) se face in prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care depun liste de candidati.

Articolul 52
(1) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale isi pot stabili semne electorale pe care le comunica Biroului Electoral Central, in termen de 3 zile de la constituirea acestuia.
(2) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au participat la alegerile locale anterioare isi pot pastra semnele electorale, avand obligatia sa le comunice Biroului Electoral Central, potrivit alin.(l). Semnele electorale folosite la alegerile anterioare nu pot fi utilizate de alte partide politice, aliante politice sau aliante electorale decat cu consimtamantul scris al celor carora le-au apartinut, respectiv al partidelor care au alcatuit alianta initiala.
(3) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept si bunelor moravuri si nu pot reproduce sau combina simbolurile nationale ale statului roman, ale altor state, ale organismelor internationale ori ale cultelor religioase. Fac exceptie partidele politice care sunt membre ale unor organizatii politice internationale, acestea putand utiliza semnul organizatiei respective ca atare sau intr-o combinatie specifica.
(4) Semnele electorale comunicate Biroului Electoral Central trebuie sa se deosebeasca clar de cele anterior inregistrate, fiind interzisa utilizarea acelorasi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrica in care sunt incadrate. Se poate folosi ca semn electoral semnul permanent declarat la inscrierea partidului sau aliantei politice.
(5) in toate circumscriptiile electorale, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, formate la nivel national, respectiv judetean, trebuie sa foloseasca acelasi semn electoral.(5) in toate circumscriptiile electorale, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, formate la nivel national, respectiv judetean, trebuie sa foloseasca acelasi semn electoral.
(6) in cazul semnelor electorale noi, daca acelasi semn este solicitat de mai multe partide politice, aliante politice ori aliante electorale, atribuirea se face in beneficiul partidului politic, aliantei politice ori aliantei electorale care a inregistrat primul respectivul semn. Daca nu se poate stabili prioritatea, se procedeaza la tragerea la sorti efectuata de presedintele Biroului Electoral Central.
(7) Biroul Electoral Central aduce la cunostinta publica semnele electorale a doua zi dupa expirarea termenului prevazut la alin.(l) si le comunica prefectilor, pana la data ramanerii definitive a candidaturilor, in vederea imprimarii lor pe buletinele de vot.

Articolul 53
(1) Imprimarea buletinelor de vot se asigura, prin grija prefectilor, de catre birourile electorale de circumscriptie.
(2) Pentru intreaga circumscriptie electorala, buletinele sunt imprimate cu litere de aceeasi marime, aceleasi caractere si aceeasi cerneala, intr-un numar egal cu al alegatorilor inscrisi in listele electorale, cu un plus de 10%.
(3) Prin grija prefectilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare circumscriptie electorala, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscriptie judeteana. Acestia au dreptul sa solicite prefectului retiparirea buletinelor de vot daca numele candidatilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a aliantelor politice sau a aliantelor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile.
(4) Buletinele trebuie sa fie tiparite cel mai tarziu cu 10 zile inaintea alegerilor.

Articolul 54
(1) Buletinele de vot se distribuie circumscriptiilor electorale prin grija prefectilor. Buletinele se preiau de catre primar, impreuna cu presedintele biroului electoral de circumscriptie, pe baza de proces-verbal si se pastreaza in incaperi speciale, incuiate si sigilate. Buletinele se predau presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, pe baza de proces-verbal, cel mai tarziu in preziua alegerilor.
(2) Distribuirea si predarea buletinelor de vot se fac in pachete sigilate de cate 100 de bucati.

Articolul 55
La sediul primariei si al biroului electoral de circumscriptie, precum si la sediile sectiilor de votare se afiseaza, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de imprimare, cate un buletin de vot din fiecare categorie, dupa ce a fost vizat si anulat de presedintele biroului electoral de circumscriptie.

Articolul 56
La cererea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau a candidatilor independenti care participa la alegeri, biroul electoral de circumscriptie elibereaza, pentru fiecare, cate un buletin de vot din fiecare categorie, vizat si anulat.

SECTIUNEA a 7-a - Campania electorala

Articolul 57
Campania electorala incepe cu 30 de zile inainte de data desfasurarii alegerilor si se incheie in ziua de sambata care precede data alegerilor, la orele 7,00.

Articolul 58
(1) in campania electorala, candidatii, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, precum si cetatenii au dreptul sa isi exprime opiniile in mod liber si fara nici o discriminare, prin mitinguri, adunari, utilizarea televiziunii, radioului, presei si a celorlalte mijloace de informare in masa.
(2) In timpul campaniei electorale se asigura candidatilor, in mod nediscriminatoriu spatii corespunzatoare pentru a se intalni cu alegatorii. Spatiile pot fi amplasate la sediul primariei, in scoli, universitati, case de cultura, camine culturale si cinematografe, si se asigura pe baza de intelegere cu privire la cheltuielile de intretinere.
(3) Mijloacele folosite in campania electorala nu pot contraveni ordinii de drept.
(4) Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli si universitati in perioada de desfasurare a cursurilor.

Articolul 59
(1) Campania electorala prin serviciile de programe audiovizuale, publice si private, trebuie sa serveasca urmatoarelor interese generale:
a. ale electoratului, de a primi informatii corecte, astfel incat sa poata vota in cunostinta de cauza;
b. ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatilor de a se face cunoscuti si de a-si prezenta platformele, programele politice si ofertele electorale;
c. ale radiodifuziunilor, de a-si exercita drepturile si responsabilitatile care decurg din profesiunea de jurnalist.
(2) Radiodifuzorii publici si privati sunt obligati sa asigure, in cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfasurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate si corecte pentru toate partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru toti candidatii.

Articolul 60
(1) In timpul campaniei electorale, informatiile privind sistemul electoral, tehnica votarii, calendarul campaniei electorale, programele politice, opiniile si mesajele cu continut electoral trebuie sa fie prezentate exclusiv in urmatoarel e tipuri de emisiuni:
a. emisiuni informative - in care pot fi difuzate informatii privind sistemul electoral, tehnica votarii si activitatile de campanie ale candidatilor; in acest scop durata programata a emisiunii informative poate fi marita cu cel mult 15 minute.
b. emisiuni electorale - in care candidatii isi pot prezenta programele politice si activitatile de campanie electorala.
c. dezbateri electorale - in care candidatii, jurnalistii, analistii si alti invitati pun in discutie programele electorale si temele de interes public.
(2) Posturile private de radio si televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, pot organiza, in cadrul propriei grile de programe, emisiuni de tipul celor prevazute la alin. (1).
(3) Emisiunile prevazute la alin.(1) nu pot fi considerate publicitate electorala.
(4) Spoturile publicitare de 20 - 30 secunde care indeamna electoratul sa voteze un candidat sau o lista de candidati pot fi difuzate numai in interiorul emisiunilor prevazute la alin.(1) lit b) si c).
(5) Este interzisa cumpararea de spatii de emisie in vederea difuzarii de clipuri sau de emisiuni electorale.

Articolul 61
(1) Accesul partidelor parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale ale acestora, precum si al candidatilor independenti la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, este gratuit. Partidele neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora au acces, gratuit, la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune si de televiziune numai in masura in care depun liste de candidati in minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intra in raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective. Timpul de antena acordat in aceste situatii trebuie sa fie proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse in teritoriul respectiv si se calculeaza de catre Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune in 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central. La serviciile nationale publice de radiodifuziune si de televiziune au acces partidele politice neparlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care depun liste complete de candidati in cel putin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete. Timpul de antena se acorda dupa ramanerea definitiva a candidaturilor, trebuie sa fie proportional cu numarul listelor complete de candidati depuse si se calculeaza de catre Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune in 24 de ore de la primirea comunicarii datelor transmise de Biroul Electoral Central.
(2) Organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, daca participa in alegeri cu liste de candidati in circumscriptiile electorale din judete si in mod proportional cu ponderea lor in totalul populatiei judetului, respectiv a Romaniei.
(3) Pana la calcularea timpilor de antena, conform alin.(1) si (2), partidele parlamentare, aliantele acestora si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Parlament primesc timpi de antena proportional cu ponderea lor parlamentara.
(4) Accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si al candidatilor independenti si al organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale la posturile private de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv televiziune prin cablu, se face gratuit, numai in cadrul emisiunilor care au caracter electoral, potrivit dispozitiilor art.60.
(5) Este interzisa contractarea de timpi de antena, in scopuri publicitare, pentru si in favoarea participantilor la campania electorala sau cedarea timpilor de antena candidatilor, de catre societatile comerciale cu capital public sau privat, institutiile publice, organizatiile neguvernamentale sau persoanele fizice.
(6) Partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale, candidatii independenti, precum si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale au obligatia sa solicite, in termen de 20 de zile de la aducerea la cunostinta publica a datei alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune si de televiziune, publice si private, dupa caz, studiourilor teritoriale ale acestora, acordarea timpilor de antena. Solicitarile facute dupa acest termen nu se iau in considerare.
(7) Timpii de antena la radiodifuziunile si televiziunile publice si private, inclusiv cele prin cablu, se acorda partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, in fiecare din zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri. Fiecare candidat independent are dreptul la timp de antena, la studiourile teritoriale de cel mult 5 minute, insumate pe intreaga durata a desfasurarii campaniei electorale. Candidatii independenti din circumscriptiile electorale din municipiul Bucuresti si cei din municipiile resedinta de judet, care nu sunt pe raza de acoperire a unui studio, au acces la serviciile publice nationale de radiodifuziune si de televiziune in acelasi interval de timp de cel mult 5 minute, insumate pe intreaga durata a desfasurarii campaniei electorale.
(8) Emisiunile transmise in cadrul timpului de emisie acordat fiecarui partid politic, fiecarei aliante politice si aliante electorale, candidatilor independenti si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale se realizeaza in direct sau se inregistreaza, in proportiile stabilite de acestia.
(9) in cadrul emisiunilor care au caracter electoral este interzisa combinarea de culori, semne grafice sau sunete care sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei sau ale altui stat.

Articolul 62
(1) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie au acces la posturile publice si private de radiodifuziune si televiziune numai la emisiunile si dezbaterile electorale, in conditiile art.59, 60 si 61.
(2) In perioada campaniei electorale, candidatii si reprezentantii partidelor politice aflate in competitie nu pot fi producatori, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici si privati.

Articolul 63
(1) Radiodifuzorii publici si privati au obligatia de a asigura, prin masuri tehnice si redactionale, reflectarea campaniei electorale in mod echitabil, echilibrat si impartial.
(2) Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului.
(3) Candidatii care au deja functii publice pot aparea in emisiunile informative strict in probleme legate de exercitarea functiei lor.
(4) In cazul in care, in emisiunile informative, se prezinta fapte sau evenimente speciale de interes public, pe langa punctul de vedere al autoritatilor trebuie prezentat si un punct de vedere opus.

Articolul 64
(1) Emisiunile si dezbaterile electorale trebuie sa asigure tuturor candidatilor conditii egale in ceea ce priveste libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor si echidistanta.
(2) in cadrul emisiunilor electorale, candidatii au urmatoarele obligatii:
a. sa nu puna in pericol ordinea constitutionala, ordinea publica, siguranta persoanelor si a bunurilor;
b. sa nu faca afirmatii care pot aduce atingere demnitatii umane sau moralei publice;
c. sa probeze eventualele acuzatii cu incidenta penala sau morala aduse unui alt candidat;
d. sa nu incite la ura sau discriminare pe considerente de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala sau etnie.

Articolul 65
Realizatorii si moderatorii emisiunilor si dezbaterilor electorale au urmatoarele obligatii:
a. sa fie impartiali;
b. sa asigure un echilibru necesar desfasurarii emisiunii oferind fiecarui candidat participant la discutii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c. sa formuleze clar intrebarile, fara a fi tendentioase sau partinitoare;
d. sa asigure mentinerea dezbaterii in sfera de interes a campaniei electorale si a tematicii stabilite;
e. sa intervina atunci cand, prin comportamente sau exprimari, invitatii incalca dispozitiile art.64 alin.(2); in cazul in care invitatii nu se conformeaza solicitarilor, moderatorul poate decide intreruperea microfonului acestuia sau oprirea emisiunii, dupa caz.

Articolul 66
(1) In cazul prezentarii de sondaje de opinie cu continut electoral, acestea trebuie insotite de urmatoarele informatii:
a. denumirea institutiei care a realizat sondajul;
b. data sau intervalul de timp in care a fost efectuat sondajul si metodologia utilizata;
c. dimensiunea esantionului si marja maxima de eroare;
d. cine a solicitat si cine a platit efectuarea sondajului.
(2) Televotul sau anchetele facute pe strada, in randul electoratului, nu trebuie sa fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publica sau pentru un anumit grup social sau etnic.

Articolul 67
Cu 48 de ore inainte de ziua votarii sunt interzise:
a. prezentarea de sondaje de opinie sau difuzarea de spoturi de publicitate electorala;
b. invitarea sau prezentarea candidatilor in programe, cu exceptia situatiilor prevazute la art.69 alin.(4).
c. comentarii privind campania electorala.

Articolul 68
In ziua votarii este interzisa prezentarea sondajelor realizate la iesirea de la urne, inainte de inchiderea votarii.

Articolul 69
(1) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate, prin prezentarea in cadrul unui program electoral, a unor fapte neadevarate, beneficiaza de drept la replica.
(2) Candidatii si partidele politice ale caror drepturi sau interese legitime au fost lezate, prin prezentarea in cadrul unui program electoral, a unor informatii inexacte, beneficiaza de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii, privind dreptul la replica si rectificare:
a. sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitarea se refera la o emisiune difuzata in ultima zi de campanie electorala, decizia trebuie luata in cel mult 12 ore de la primirea solicitarii;
b. sa comunice solicitantului, in termenele prevazute la lit. a), telefonic si/sau in scris decizia luata; in cazul neacordarii dreptului solicitat, motivele trebuie sa fie comunicate solicitantului si Consiliului National al Audiovizualului;
c. sa difuzeze, in cazul in care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica in cel mult 48 de ore de la primirea solicitarii; in situatia in care emisiunea care face obiectul sesizarii a fost difuzata in ultima zi de campanie electorala, rectificarea sau replica se difuzeaza in preziua votarii;
d. sa difuzeze, in cazul in care Consiliul National al Audiovizualului da castig de cauza solicitantului, replica sau rectificarea in termenul si conditiile comunicate radiodifuzorului.
(4) in preziua votarii, radiodifuzorii trebuie sa prevada in program, imediat dupa emisiunea informativa de seara, un spatiu de emisie pentru difuzarea rectificarilor si a replicilor ca urmare a sesizarilor care se refera la emisiunile difuzate in ultima zi de campanie.

Articolul 70
(1) Radiodifuzorii trebuie sa asigure inregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale in conditiile stabilite de Consiliului National al Audiovizualului.
(2) inregistrarile emisiunilor destinate campaniei electorale trebuie sa fie tinute la dispozitia Consiliului National al Audiovizualului, pe durata campaniei electorale si timp de 30 de zile dupa comunicarea oficiala a rezultatelor.

Articolul 71
(1) Nerespectarea dispozitiilor art.59 - 70 atrage aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Faptele se constata si sanctiunile se aplica de catre Consiliul National al Audiovizualului care se autosesizeaza sau poate fi sesizat de catre cei interesati.

Articolul 72
(1) Primarii sunt obligati ca, pana la inceperea campaniei electorale, sa stabileasca prin dispozitie locuri speciale pentru afisaj electoral, tinand seama de numarul partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care declara ca depun liste de candidati, candidaturi pentru functia de primar, cat si de candidatii independenti. Aceste locuri trebuie sa fie situate in zone frecventate de cetateni, fara stanjenirea circulatiei pe drumurile publice si a celorlalte activitati din localitatile respective.
(2) Utilizarea locurilor de afisaj electoral este permisa partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care participa la alegeri si candidatilor independenti.
(3) Este interzisa utilizarea, de catre un partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent a locurilor speciale de afisaj electoral, astfel incat sa impiedice folosirea acestora de catre un alt partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent. Pe un panou electoral, fiecare partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent poate aplica un singur afis electoral.
(4) Un afis electoral amplasat in locurile prevazute la alin.(1) nu poate depasi dimensiunile de 500 mm o latura si 300 mm cealalta latura, iar cel prin care se convoaca o reuniune electorala, 400 mm o latura si 250 mm cealalta latura.
(5) in alte locuri decat cele stabilite conform alin.(1), afisajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, dupa caz, al detinatorilor.
(6) Sunt interzise afisele electorale care combina culori sau alte semne grafice, astfel incat sa evoce simbolurile nationale ale Romaniei sau ale altui stat.
(7) Organele de ordine publica sunt obligate sa asigure integritatea panourilor si afiselor electorale.

Articolul 73
(1) Birourile electorale de circumscriptie vegheaza la corecta desfasurare a campaniei electorale in circumscriptia in care functioneaza, solutionand plangerile ce le sunt adresate cu privire la impiedicarea unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent de a-si desfasura campania electorala in conditiile prevazute de lege si cu respectarea deontologiei electorale.
(2) Daca biroul electoral de circumscriptie considera, cu ocazia solutionarii plangerii, ca este necesara luarea unor masuri administrative sau aplicarea unor sanctiuni contraventionale ori penale, sesizeaza autoritatile competente.
(3) impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti se poate face contestatie la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv la biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar impotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie judeteana sau de biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti se poate face contestatie la Biroul Electoral Central; solutia data asupra contestatiei este definitiva.
(4) Solutionarea plangerilor si a contestatiilor se face in termen de 3 zile de la inregistrarea lor, iar hotararile date se publica in presa si se afiseaza, in mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.

CAPITOLUL III
Desfasurarea alegerilor

Articolul 74
(1) Fiecare sectie de votare trebuie sa posede un numar suficient de cabine, urne si stampile de votare, care se asigura de catre primari.
(2) Cabinele si urnele trebuie asezate in aceeasi incapere in care isi desfasoara activitatea presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii acestuia.
(3) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, impreuna cu membrii acestuia, trebuie sa fie prezent la sediul sectiei de votare, in ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat sa dispuna masurile necesare pentru asigurarea ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare.
(4) Presedintele dispune fixarea posturilor de paza in jurul localului de vot.

Articolul 75
(1) In ziua alegerilor, la ora 6,00, presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in prezenta celorlalti membri, verifica urnele, cabinele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor necesare votarii, dupa care inchide si sigileaza urnele, prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.
(2) Presedintele este obligat sa asigure aplicarea stampilei de control a sectiei de votare pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestora.

Articolul 76
(1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare este obligat sa ia masurile necesare pentru ca alegerile sa decurga in bune conditii. In acest scop, puterile lui se intind si in afara localului sectiei de votare, pana la o distanta de 500 metri.
(2) La desfasurarea operatiunilor de votare pot asista observatori straini si observatori interni, acreditati in acest scop.
(3) Pot fi acreditati ca observatori interni reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale care au ca unic scop apararea drepturilor omului si sunt legal constituite. Persoanele desemnate de aceste organizatii nu pot fi membri ai vreunui partid politic.
(4) Acreditarea observatorilor interni poate fi contestata la Biroul Electoral Central.
(5) In afara membrilor biroului electoral al sectiei de votare, candidatilor, persoanelor acreditate potrivit legii, precum si reprezentantilor mass-media romani si straini, nici o alta persoana nu poate stationa in locurile publice din zona de votare sau in localul de vot mai mult decat timpul necesar pentru votare.
(6) Pentru mentinerea ordinii, in localul sectiei de votare si in imprejurimile acestuia, presedintele biroului electoral al sectiei de votare are la dispozitie mijloacele de ordine necesare, puse la dispozitie prin grija prefectilor.

Articolul 77
Votarea are loc intr-o singura zi. Ea incepe la ora 7,00 si se inchide la ora 21,00.

Articolul 78
(1) Alegatorii voteaza numai la sectia de votare la care este arondata strada sau localitatea, potrivit delimitarii facute conform art.15 si unde sunt inscrisi in copia de pe listele electorale permanente sau in lista suplimentara intocmita de primar conform dispozitiilor art. 19 alin.(1).
(2) Accesul alegatorilor in sala de votare are loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. Fiecare alegator prezinta actul de identitate biroului electoral al sectiei de votare care, dupa verificarea inscrierii in lista electorala a celui in cauza, ii incredinteaza buletinele de vot si stampila cu mentiunea "votat".
(3) Alegatorii voteaza separat, in cabine inchise, aplicand stampila cu mentiunea "votat" in patrulaterul care cuprinde lista de candidati sau numele candidatului pe care il voteaza.
(4) Stampila cu mentiunea "votat" trebuie sa fie rotunda si astfel dimensionata incat sa fie mai mica decat patrulaterul in care se aplica.
(5) Dupa ce au votat, alegatorii indoaie buletinele astfel ca pagina alba care poarta stampila de control sa ramana in afara si le introduc in urna, avand grija sa nu se deschida.
(6) indoirea gresita a buletinului nu atrage nulitatea votului, daca secretul votului este asigurat.
(7) In cazul in care buletinul se deschide in asa fel incat secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anuleaza si se da alegatorului, numai o singura data, un nou buletin, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al operatiunilor de votare.
(8) Stampila cu mentiunea "votat", incredintata pentru votare, se restituie presedintelui, care o aplica pe actul de identitate, mentionand si data scrutinului. In cazul alegatorilor care voteaza pe baza cartii de identitate, pe verso-ul acesteia se aplica un timbru autocolant cu mentiunea "votat" si data scrutinului.
(9) Presedintele poate lua masuri ca stationarea unui alegator in cabina de votare sa nu se prelungeasca nejustificat.

Articolul 79
Prin exceptie de la prevederile art.78 alin.(l), presedintele si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, precum si personalul tehnic-auxiliar si personalul insarcinat cu mentinerea ordinii voteaza la sectia de votare unde isi indeplinesc atributiile, daca domiciliaza in unitatea administrativ-teritoriala pentru care se voteaza la sectia respectiva. Acestia trebuie sa fie inscrisi de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare in lista suplimentara si trebuie sa fie radiati din copia de pe lista electorala permanenta existenta la sectia de votare in a carei raza domiciliaza, la solicitarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

Articolul 80
Candidatii si alegatorii au dreptul sa conteste identitatea persoanei care se prezinta la vot. In asemenea cazuri, identitatea celui in cauza se stabileste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare prin orice mijloace, in cazul in care contestatia este intemeiata, presedintele biroului electoral al sectiei de votare il opreste de la vot pe alegatorul contestat, consemneaza faptul intr-un proces-verbal si sesizeaza autoritatile politienesti.

Articolul 81
(1) Presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depasi o ora si este anuntata prin afisare la usa localului de vot cu cel putin o ora inainte. Durata tuturor suspendarilor nu poate depasi doua ore.
(2) in timpul suspendarii, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si toate lucrarile biroului electoral raman sub paza permanenta, iar membrii biroului nu pot parasi sala de votare in acelasi timp.
(3) Persoanele care, potrivit art.76 alin.(5), au dreptul sa asiste la votare nu pot fi obligate sa paraseasca sala de votare pe timpul suspendarii operatiunilor.

Articolul 82
(1) Prezenta oricarei persoane in cabinele de vot, in afara celei care voteaza, este interzisa.
(2) Alegatorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate sa voteze singur, are dreptul sa cheme in cabina de votare in scopul de a-1 ajuta, un insotitor ales de el.

Articolul 83
(1) Pentru alegatorii netransportabili din cauza de boala sau invaliditate, presedintele biroului electoral al sectiei de votare poate aproba, la cererea scrisa a acestora sau a conducatorului institutiei sanitare ori de ocrotire sociala in care cei in cauza sunt internati, ca o echipa formata din cel putin doi membri ai biroului electoral sa se deplaseze cu o urna speciala si cu materialul necesar votarii - stampila cu mentiunea "votat" si buletine de vot - la locul unde se afla alegatorul, pentru a se efectua votarea, in raza unei sectii de votare se utilizeaza o singura urna speciala. Urna speciala poate fi transportata numai de membrii biroului electoral al sectiei de votare.
(2) in cazurile prevazute la alin.(1), votarea se face numai pe baza unui extras intocmit personal de presedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare existente la sectia respectiva. Lista se semneaza de presedinte si se stampileaza, iar persoanele cuprinse in aceste extrase trebuie sa fie radiate din celelalte liste existente la sectie.
(3) In modalitatea prevazuta la alin.(1) si (2) pot vota numai persoanele care domiciliaza in raza circumscriptiei electorale respective si numai daca se asigura secretul votului.

Articolul 84
La ora 21,00 presedintele biroului electoral al sectiei de votare declara votarea inchisa.

CAPITOLUL IV
STABILIREA SI CONSTATAREA REZULTATELOR ALEGERILOR

SECTIUNEA 1 - Stabilirea rezultatelor votarii

Articolul 85
(1) Dupa incheierea votarii, presedintele biroului electoral al sectiei de votare procedeaza la anularea buletinelor de vot neintrebuintate si, dupa verificarea integritatii sigiliilor, la deschiderea urnelor. Anularea buletinelor neintrebuintate se face prin inscrierea pe acestea a cuvantului "ANULAT" sau prin aplicarea unei stampile continand acest cuvant. Deschiderea urnelor se face numai in prezenta membrilor biroului si, dupa caz, a persoanelor care au dreptul sa asiste la votare. La numararea voturilor pot participa, ca delegati, reprezentantii tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au participat la alegeri si nu au reprezentanti in biroul electoral al sectiei de votare si sunt mandatati de catre conducatorii organizatiilor judetene ale acestora.
(2) Presedintele citeste cu voce tare, la deschiderea fiecarui buletin, lista de candidati care a fost votata sau, dupa caz, numele candidatului independent ori numele si prenumele candidatului pentru functia de primar care a fost votat si arata buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise sunt asezate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti si sunt numarate si legate separat.
(3) Sunt nule buletinele care nu poarta stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decat cel legal aprobat, buletinele care nu au aplicata stampila cu mentiunea "votat" sau la care stampila este aplicata pe mai multe patrulatere sau in afara acestora; aceste buletine nu intra in calculul voturilor valabil exprimate. Votul este valabil in cazul in care stampila a depasit limitele unui patrulater daca optiunea alegatorului este, totusi, evidenta.
(4) Rezultatul votului se consemneaza in tabele separate, pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar. Tabelele se intocmesc de un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte. Daca la consemnarea rezultatelor sunt prezenti si candidati, acestia au dreptul sa intocmeasca si ei un tabel. La municipiul Bucuresti, se intocmeste si un tabel distinct pentru Consiliul General si unul pentru primarul general.
(5) In tabelele prevazute la alin.(4) se inscriu numarul total al votantilor, numarul total al voturilor nule, listele de candidati sau, dupa caz, numele si prenumele candidatilor independenti si ale celor pentru functia de primar, precum si numarul voturilor valabil exprimate pentru fiecare.

Articolul 86
(1) Dupa numararea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, precum si pentru primar cate un proces-verbal, in doua exemplare.
(2) In municipiul Bucuresti, presedintele biroului electoral al sectiei de votare incheie, dupa acelasi model si cate un proces-verbal pentru Consiliul General si cate unul pentru primarul general.
(3) Procesul-verbal cuprinde:
a. numarul total al alegatorilor prevazut in copia de pe lista electorala permanenta, in listele electorale suplimentare si in extrasul folosit la exprimarea votului cu ajutorul urnei speciale din care:
· numarul total al alegatorilor potrivit copiei de pe lista electorala permanenta;
· numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;
· numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
b. numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale existente la sectie, care s-au prezentat la urne,
din care:
· numarul total al alegatorilor inscrisi in copia de pe lista electorala permanenta;
· numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare;
· numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
c. numarul total al voturilor valabil exprimate;
d. numarul voturilor nule;
e. numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati sau de fiecare candidat independent;
f. numarul voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat la functia de primar;
g. expunerea, pe scurt, a intampinarilor formulate si a modului de solutionare a acestora, precum si a contestatiilor inaintate biroului electoral de circumscriptie;
h. starea sigiliilor de pe urne, la incheierea votarii;
i. numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
(4) Procesele-verbale se semneaza de presedinte si de membrii biroului electoral al sectiei de votare si poarta stampila de control. Semnaturile se pun in dreptul numelui si prenumelui si, dupa caz, a apartenentei politice, respectiv dupa indicarea denumirii abreviate a partidului pe care il reprezinta.
(5) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu are nici o influenta asupra valabilitatii procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(6) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se elibereaza, la cerere, de catre presedintele biroului electoral, o copie de pe fiecare proces-verbal. Cererea trebuie formulata in scris inainte de intocmirea procesului-verbal.

Articolul 87
(1) in timpul operatiunilor de votare, de deschidere a urnelor, de numarare si totalizare a voturilor, precum si de inregistrare a rezultatului votarii in procesele-verbale, se pot face intampinari cu privire la aceste operatiuni.
(2) Biroul electoral al sectiei de votare hotaraste, de indata, asupra intampinarilor formulate.
(3) impotriva solutiei date cu ocazia rezolvarii intampinarii se pot formula contestatii in scris. Contestatiile se prezinta presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, care elibereaza depunatorului o dovada de primire.

Articolul 88
(1) Pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru primar, se intocmeste cate un dosar care cuprinde: procesul-verbal si contestatiile formulate, precum si buletinele de vot nule si cele contestate. Dosarele se sigileaza, se stampileaza, se transporta cu paza militara si se predau biroului electoral de circumscriptie, de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare, in cel mult 24 de ore de la incheierea votarii. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare trebuie insotit de cel putin doi membri ai biroului, stabiliti prin tragere la sorti de catre presedinte.
(2) Predarea dosarelor se face pe baza de proces-verbal.

SECTIUNEA a 2-a - Constatarea rezultatelor alegerilor

Articolul 89
(1) Dupa primirea dosarelor de la birourile electorale ale sectiilor de votare, biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala si de sector al municipiului Bucuresti, procedeaza la ordonarea acestora pe categorii de autoritati ale administratiei publice locale pentru care au avut loc alegeri.
(2) Dosarele continand procesul-verbal cu rezultatul numararii voturilor pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si celelalte documente prevazute la art.88, se predau loctiitorului presedintelui biroului electoral de circumscriptie electorala pe baza de proces-verbal care, impreuna cu un alt membru al biroului, desemnat prin tragere la sorti efectuata de presedintele biroului, le transporta cu paza militara si le preda biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
(3) Predarea dosarelor catre biroul electoral de circumscriptie judeteana se face pe baza de proces-verbal in care se consemneaza, in mod obligatoriu, numarul de dosare prevazute in procesul-verbal mentionat la alin.(2) si numarul de dosare predate efectiv.

Articolul 90
(1) Dupa primirea dosarelor continand procesele-verbale cu rezultatul numararii voturilor de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si dupa solutionarea contestatiilor formulate, biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti si judeteana, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, procedeaza la totalizarea voturilor exprimate si la atribuirea mandatelor, in conditiile prezentei legi.
(2) In acest scop, biroul electoral de circumscriptie consemneaza, pe intreaga circumscriptie, separat pentru fiecare lista de candidati sau candidati independenti, numarul de voturi obtinute.
(3) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti, respectiv biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, insumeaza numarul de voturi obtinute de fiecare candidat la functia de primar, respectiv la functia de primar general.
(4) La lucrarile efectuate de biroul electoral de circumscriptie pot asista candidatii si persoanele acreditate in acest scop, precum si persoanele prevazute la art.85 alin.(1).

Articolul 91
Alegerile pentru consilieri si pentru primari sunt valabile, indiferent de numarul alegatorilor care au participat la vot.

Articolul 92
(1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier, biroul electoral de circumscriptie stabileste pragul electoral al circumscriptiei, reprezentand 5% din numarul total al voturilor valabil exprimate in circumscriptia respectiva. In cazul aliantelor politice sau aliantelor electorale, la pragul de 5% se adauga pentru al doilea membru al aliantei 2 procente. Pentru aliantele cu cel putin trei membri, pragul electoral este de 8%.
(2) Repartizarea mandatelor se face avandu-se in vedere numai partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral prevazut la alin.(1).
(3) Repartizarea mandatelor de consilier se face astfel: a. in prima etapa, biroul electoral de circumscriptie stabileste numarul de mandate ce revine fiecarei liste de candidati, precum si candidatilor independenti, pe baza coeficientului electoral, determinat prin impartirea numarului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele si candidatii independenti care au intrunit pragul electoral, la numarul total al mandatelor de consilier din circumscriptia respectiva; biroul electoral de circumscriptie repartizeaza fiecarei liste atatea mandate de cate ori coeficientul electoral se include in numarul total al voturilor valabil exprimate pentru lista respectiva; de asemenea, este declarat ales candidatul independent care a obtinut un numar de voturi cel putin egal cu coeficientul electoral. Se considera voturi neutilizate pentru fiecare lista de candidati a partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale voturile care au ramas dupa atribuirea mandatelor, precum si cele inferioare coeficientului electoral; b. in a doua etapa, biroul electoral de circumscriptie repartizeaza mandatele neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzand partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale care au intrunit pragul electoral, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi neutilizate; mandatele neatribuite se repartizeaza partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, in ordinea inscrierii acestora in tabel, cate unul pentru fiecare partid politic, alianta politica si alianta electorala. Daca nu se reuseste repartizarea tuturor mandatelor, operatiunea se repeta pana la epuizarea acestora.
(4) In cazul in care nici una dintre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, alta decat cea maghiara, nu a obtinut cel putin un mandat, se atribuie un mandat de consilier, din cele ramase din prima etapa, organizatiei care a intrunit pragul electoral si a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate dintre toate aceste organizatii.
(5) Daca in cursul operatiunilor prevazute la alin.(3) se constata ca doua sau mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au acelasi numar de voturi neutilizate, inainte de atribuirea ultimului mandat ramas de repartizat, acesta este repartizat partidului, aliantei politice sau aliantei electorale care a obtinut numarul cel mai mare de voturi valabil exprimate; daca numarul de voturi valabil exprimate este egal, repartizarea mandatului se face prin tragere la sorti.
(6) Atribuirea mandatelor se face de catre biroul electoral de circumscriptie in ordinea inscrierii candidatilor pe lista si incepe cu lista de candidati pentru care au fost exprimate cele mai multe voturi.
(7) Daca unui partid politic, alianta politica sau alianta electorala i se cuvin mai multe mandate decat candidatii inscrisi in lista, mandatele ramase se atribuie celorlalte liste de candidati sau candidatilor independenti, potrivit prevederilor alin.(3).
(8) In situatia in care nici un partid politic, alianta politica sau alianta electorala nu realizeaza pragul electoral, iar numarul candidatilor independenti care au realizat pragul este mai mic decat numarul mandatelor de consilier din circumscriptia respectiva, diferenta de mandate este repartizata primelor 3 partide politice, aliante politice sau aliante electorale, in ordinea descrescatoare a numarului de voturi valabil exprimate pentru fiecare. Fiecarui partid politic, alianta politica sau alianta electorala i se repartizeaza cate un mandat. Operatiunea se repeta pana la epuizarea tuturor mandatelor.
(9) Candidatii inscrisi in liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti in listele respective. In caz de vacanta a mandatelor de consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante, in ordinea in care sunt inscrisi in liste daca, pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele sau, dupa caz, aliantele politice sau aliantele electorale pe listele carora au candidat supleantii confirma in scris, sub semnatura conducerilor judetene ale partidelor, respectiv ale acelor partide care au constituit aliante politice sau aliante electorale, ca supleantii fac parte din partidul respectiv, ori dintr-unul dintre partidele care au constituit aliantele politice sau aliantele electorale, dupa caz.
(10) in caz de vacanta a mandatului unui consilier independent sau al unui consilier apartinand unui partid politic, alianta politica sau alianta electorala, care nu mai are supleanti pe lista, precum si in cazul unui consilier ales pe lista unui partid politic care a fost radiat, in conditiile legii, din registrul partidelor politice, indiferent de motivul radierii, locul devenit vacant este ocupat de primul supleant de pe lista care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

Articolul 93
(1) Pentru functia de primar, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscriptie.
(2) Este declarat primar candidatul care a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.
(3) Daca nici unul dintre candidati nu a obtinut majoritatea voturilor valabil exprimate, fapt care se consemneaza in procesul-verbal incheiat de biroul electoral de circumscriptie, se organizeaza un al doilea tur de scrutin.
(4) Un al doilea tur de scrutin se organizeaza si in caz de balotaj intre mai multi candidati la functia de primar.
(5) La al doilea tur de scrutin participa numai candidatii clasati pe primele doua locuri, respectiv candidatii aflati in situatie de balotaj.
(6) Al doilea tur de scrutin are loc la doua saptamani de la primul tur.
(7) in al doilea tur de scrutin este declarat primar candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

Articolul 94
(1) in cazul in care unul dintre candidatii la functia de primar, intre care urmeaza sa se desfasoare turul al doilea de scrutin, decedeaza, renunta sau nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi ales, la turul al doilea de scrutin va participa candidatul situat pe locul urmator.
(2) Daca situatiile prevazute la alin.(1) se produc in cazul unuia dintre candidatii aflati in situatia de balotaj, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscriptie declarandu-l primar pe celalalt candidat.

Articolul 95
(1) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, de sector al municipiului Bucuresti, respectiv de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti incheie, separat, cate un proces-verbal pentru consiliul local si pentru primar, respectiv pentru consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si primarul general, dupa caz, privind toate operatiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor.
(2) Procesul-verbal cuprinde:
a. numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de pe listele electorale permanente din circumscriptia electorala, in listele electorale suplimentare si in extrasul folosit la exprimarea votului prin urna speciala din care:
· numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente;
· numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;
· numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
b. numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din circumscriptia electorala, care s-au prezentat la urne, din care:
· numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
· numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare;
· numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
c. numarul total al voturilor valabil exprimate;
d. numarul total al voturilor nule;
e. numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare lista de candidati pentru functia de consilieri sau de fiecare candidat independent;
f. numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de fiecare candidat pentru functia de primar, respectiv primar general;
g. numele si prenumele candidatilor alesi pentru consiliul local, respectiv consiliul judetean si Consiliul general al Municipiului Bucuresti, partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus, respectiv mentiunea de candidat independent;
h. numele si prenumele primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti, ales si partidul politic, alianta politica sau alianta electorala care i-a propus sau mentiunea de candidat independent;
i. expunerea pe scurt a intampinarilor si contestatiilor formulate si a hotararilor pronuntate de biroul electoral de circumscriptie. Hotararile pronuntate de birourile electorale de circumscriptie sunt definitive;
j. numarul buletinelor de vot neintrebuintate si anulate.
(3) Procesele-verbale se intocmesc in doua exemplare si se semneaza de catre presedinte si ceilalti membri ai biroului electoral de circumscriptie si poarta stampila acestuia.
(4) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu are nici o influenta asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul judetean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu intampinarile, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formand cate un dosar, sigilat si semnat de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie, se inainteaza consiliului local, respectiv consiliului judetean sau, dupa caz, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr.215/2001. Pentru primar, dosarul format potrivit prezentului alineat se inainteaza, cu paza militara, in cel mult 48 de ore, la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, iar in cazul primarului general al municipiului Bucuresti, la Tribunalul Bucuresti, in vederea validarii mandatelor, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr.215/2001.
(6) Al doilea exemplar al procesului-verbal intocmit de biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau de sector al municipiului Bucuresti se trimite, in termen de 24 de ore, la biroul electoral de circumscriptie judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
(7) La cerere, membrilor birourilor electorale de circumscriptie ori reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus listele de candidati, precum si candidatilor independenti, li se elibereaza, in mod obligatoriu, de catre presedintele sau vicepresedintele biroului electoral o copie certificata de pe procesul- verbal respectiv. Cererea trebuie formulata in scris inainte de intocmirea procesului-verbal.
(8) Biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala sau judeteana, dupa caz, elibereaza certificatul doveditor al alegerilor consilierilor local si primarului, respectiv consilierilor judeteni.
(9) Pentru primarul general al municipiului Bucuresti, precum si pentru membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, certificatele doveditoare ale alegerilor se elibereaza de Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, iar pentru consilieri si pentru primarul de sector, de catre biroul electoral de circumscriptie de sector.

Articolul 96
(1) Pe baza proceselor-verbale prevazute la art.95 alin.(5) si (6) si a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti, centralizeaza voturile si rezultatul alegerilor pe judet, pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si candidati independenti si incheie cate un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii judeteni si pentru consilierii municipiului Bucuresti, respectiv pentru primar si primarul general.
(2) Procesul-verbal se incheie in doua exemplare, in termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscriptie si cuprinde:
a. numarul total al alegatorilor prevazuti in copiile de pe listele electorale permanente din circumscriptiile electorale din judet, in listele electorale suplimentare si in extrasele folosite la exprimarea votului prin urna speciala, din care:
- numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor potrivit listelor electorale suplimentare;
- numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
b. numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale din judet, care s-au prezentat la urne, din care:
- numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe listele electorale permanente;
- numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale suplimentare;
- numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a folosit urna speciala;
c. numarul total al voturilor valabil exprimate;
d. numarul total al voturilor nule;
e. numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de listele de candidati la functia de consilier, grupate pe partide politice, aliante politice sau aliante electorale, precum si pe candidati independenti;
f. numarul total al voturilor valabil exprimate obtinute de candidatii pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;
g. numarul total al mandatelor de consilieri, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti;
h. numarul total al mandatelor pentru functia de primar, grupate pe partide politice, aliante politice, aliante electorale si pe candidati independenti.
(3) Procesul-verbal se semneaza de presedinte si de membrii biroului electoral de circumscriptie judeteana, respectiv de circumscriptie a municipiului Bucuresti si poarta stampila acestuia.
(4) Lipsa semnaturilor unor membri ai biroului nu are nici o influenta asupra valabilitatii procesului-verbal. Presedintele mentioneaza motivele care au impiedicat semnarea.
(5) Un exemplar al procesului-verbal se inainteaza, in termen de 24 de ore de la intocmire, impreuna cu procesele-verbale primite de la birourile electorale de circumscriptii, cu paza militara, la Biroul Electoral Central.
(6) Biroul electoral de circumscriptie judeteana respectiv a municipiului Bucuresti dau publicitatii, prin monitorul oficial al judetului, rezultatul alegerilor pentru judetul in cauza, respectiv pentru municipiul Bucuresti.

Articolul 97
(1) Dispozitiile prezentului capitol, privitoare la birourile electorale ale sectiilor de votare se aplica, in mod corespunzator, si birourilor electorale ale sectiilor de votare din municipiul Bucuresti.
(2) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie comunala, oraseneasca si municipala se aplica in mod corespunzator si birourilor electorale de circumscriptie de sector al municipiului Bucuresti si, dupa caz, biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.
(3) Dispozitiile privitoare la birourile electorale de circumscriptie judeteana se aplica, daca este cazul, in mod corespunzator, si biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti.

Articolul 98
Candidatii alesi atat in functia de consilier local, cat si in functia de consilier judetean, sunt obligati ca, in termen de 10 zile de la data ultimei validari, sa opteze pentru una dintre cele doua calitati. Locurile devenite astfel vacante se completeaza potrivit art.92 alin. (9) si (10). Prevederile prezentului articol se aplica si in cazul membrilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care nu pot fi, in acelasi timp, si membri ai consiliilor locale de sectoare.

CAPITOLUL V
Contraventii si infractiuni

Articolul 99
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a. inscrierea, cu buna stiinta, a unui alegator, in mai multe liste electorale; inscrierea in listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, semnarea listei sustinatorilor cu incalcarea prevederilor art.45;
b. incalcarea dispozitiilor referitoare la afisarea listelor de candidati si a candidaturilor independente sau la folosirea semnelor electorale;
c. pastrarea registrelor cu listele electorale permanente in conditii necorespunzatoare;
d. neefectuarea, la termen, a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale permanente;
e. efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;
f. necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la primarie;
g. neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si distribuirea, inclusiv de catre candidati, de bauturi alcoolice in timpul adunarilor sau, in ziua votarii, in perimetrul sectiilor de votare, delimitat potrivit art.76 alin.(1);
h. distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice alt mod a listelor electorale, a platformelor - program afisate sau a oricaror alte afise ori anunturi de propaganda electorala;
i. afisarea mijloacelor de propaganda electorala in alte locuri decat cele permise potrivit prevederilor legale;
j. acceptarea de catre o persoana a inscrierii sale in mai multe liste de candidati pentru aceeasi autoritate publica;
k. neaducerea la cunostinta publica, de catre membrii birourilor electorale de circumscriptie, a propunerilor de candidaturi;
l. refuzul de a permite accesul in localul de vot al persoanelor prevazute la art.76 alin. (5);
m. refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi, potrivit dispozitiilor art.76;
n. refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot si stampila de votare alegatorului inscris in lista, care prezinta actul de identitate, precum si inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate;
o. incalcarea de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare a prevederilor art.85 si intocmirea proceselor-verbale cu incalcarea dispozitiilor art.86;
p. parasirea de catre membrii biroului electoral a localului sectiei de votare inainte de stabilirea rezultatului alegerilor si de semnarea procesului-verbal;
q. continuarea propagandei electorale, dupa incheierea campaniei electorale potrivit dispozitiilor art.57, precum si sfatuirea, in ziua votarii, a alegatorilor, la sediul sectiilor de votare sau in perimetrul prevazut la art.76 alin.(1), sa voteze sau sa nu voteze anumite partide politice, aliante politice, aliante electorale sau candidati independenti;
r. purtarea, pe durata votarii, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare sau de catre persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte insemne de propaganda electorala;
s. absenta nejustificata a presedintelui, a loctiitorului acestuia sau a membrilor birourilor electorale, stabiliti potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
t. (s) refuzul presedintelui biroului electoral sau a loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;
u. (t) nerespectarea de catre primar a prevederilor art.16 alin. (2).

Articolul 100
Contraventiile prevazute la art.99 lit h), i), 1) si t) se sanctioneaza cu o amenda de la 3.000.000 la 5.000.000 lei, cele prevazute la lit. c), d), e) si f) cu amenda de la 5.000.000 la 7.000.000 lei, cele de la lit. j), k), o), p), q), r), s) si s) cu amenda de la 7.000.000 la 10.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. a), b), g), m) si n) cu amenda de la 11.000.000 la 15.000.000 lei.

Articolul 101
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.99, respectiv art.100, se fac de:
a. politisti pentru faptele prevazute la lit. a), b), g), h), i), k), 1), m), n) si q);
b. primari si imputernicitii acestora, pentru faptele prevazute la lit. e) si h);
c. presedintele biroului electoral de circumscriptie, pentru faptele prevazute la lit. j), o), p) si r);
d. presedintele biroului electoral, in cazul savarsirii contraventiilor de catre membrii biroului electoral, ori presedintele biroului electoral ierarhic superior, in cazul savarsirii contraventiilor de catre presedintii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de catre loctiitorii acestora, pentru faptele prevazute la lit. s) si s);
e. imputernicitii presedintelui Autoritatii Electorale Permanente pentru faptele prevazute la lit. a), b), c), d), e) si f);
f. prefecti si subprefecti, pentru faptele prevazute la lit t).
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la art.100, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(3) Contraventiilor prevazute la art.99 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Articolul 102
(1) Mentionarea in declaratia de acceptare a candidaturii a unor date neadevarate constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) inscrierea, cu stiinta, in copia de pe lista electorala permanenta a unor persoane care nu sunt inscrise in lista electorala permanenta constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Articolul 103
(1) impiedicarea prin orice mijloace a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) in cazul in care, prin fapta prevazuta la alin.(1), s-a pricinuit o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii, care necesita pentru vindecare ingrijiri mai mult de 60 de zile sau care au produs vreuna dintre urmatoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, incetarea functionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihica, slutirea, avortul ori punerea in primejdie a vietii persoanei, pedeapsa este inchisoare de la 3 la 10 ani.
(3) Tentativa se pedepseste.

Articolul 104
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului, de catre membrii biroului electoral al sectiei de votare ori de catre alte persoane constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Articolul 105
(1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori alte foloase in timpul campaniei electorale, precum si in scopul determinarii alegatorului sa voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candidati sau un anumit candidat pentru functia de primar sau de consilier, precum si primirea acestora de catre alegatori constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.
(2) Pedeapsa prevazuta la alin.(1) se aplica si persoanei care voteaza fara a avea drept de vot ori alegatorului care voteaza de mai multe ori in ziua alegerilor.
(3) Tentativa se pedepseste.

Articolul 106
(1) Tiparirea si utilizarea de buletine false, introducerea in urna a unui numar suplimentar de buletine fata de cele votate de alegatori, falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale, precum si utilizarea unui act de identitate nul sau fals constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Articolul 107
(1) Atacul prin orice mijloace asupra localului sectiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale, ruperea sigiliilor constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
(2) Tentativa se pedepseste.

Articolul 108
(1) Deschiderea urnelor inainte de ora stabilita pentru inchiderea votarii, precum si utilizarea urnei speciale in alte conditii decat cele prevazute la art.83 constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
(2) Tentativa se pedepseste.

Articolul 109
(1) incredintarea urnei speciale altor persoane decat membrilor biroului electoral al sectiei de votare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Aceeasi pedeapsa se aplica si persoanei care transporta urna speciala fara a face parte din biroul electoral al sectiei de votare.
(3) Tentativa se pedepseste.

Articolul 110
Limitele pedepselor pentru infractiunile prevazute in Codul penal ori in legile penale speciale, savarsite in legatura cu desfasurarea alegerilor, se majoreaza cu jumatatea maximului special.

Articolul 111
Pentru toate infractiunile prevazute in prezenta lege, savarsite in legatura cu alegerea consilierilor si a primarilor, actiunea penala se pune in miscare din oficiu.

Articolul 112
Bunurile destinate sau folosite la savarsirea contraventiilor prevazute la art.99 lit i) si r) sau a infractiunilor prevazute la art.105 si art.106 ori rezultate din comiterea acestora, se confisca.

CAPITOLUL VI
Dispozitii si tranzitorii finale

Articolul 113
(1) Cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor se suporta din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ale judetelor sau al municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Sediul, dotarea si cheltuielile Biroului Electoral Central se asigura de catre Guvern. Sediile si dotarea birourilor electorale de circumscriptie judeteana si, dupa caz, a birourilor electorale judetene se asigura de catre primarii municipiilor resedinta de judet, impreuna cu presedintii consiliilor judetene si cu prefectii, iar cele ale birourilor electorale de circumscriptii comunale, orasenesti, municipale si din sectoarele municipiului Bucuresti, precum si cele ale sectiilor de votare, de catre primar, impreuna cu prefectii.
(3) Membrilor birourilor electorale, statisticienilor si personalului tehnic auxiliar li se acorda o indemnizatie stabilita prin hotarare a Guvernului.

Articolul 114
Prefectii si subprefectii nu pot candida si nu pot participa la actiunile din campania electorala, sub sanctiunea demiterii din functie, decat in situatia in care demisioneaza cu cel putin 50 de zile inaintea datei alegerilor.

Articolul 115
Actele intocmite in exercitarea drepturilor electorale prevazute in prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Articolul 116
(1) Guvernul, presedintii consiliilor judetene si primarii trebuie sa asigure, pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cat functioneaza acestea.
(2) Membrii birourilor electorale, statisticienii si personalul tehnic auxiliar, care au calitatea de angajati cu contract de munca sau sunt numiti intr-o functie publica, se considera detasati, pe perioada cat isi desfasoara activitatea, la birourile electorale.
(3) Delegatii acreditati pot asista la operatiunile electorale numai daca prezinta actul de acreditare. Ei nu pot interveni in nici un mod in organizarea si desfasurarea alegerilor, avand numai dreptul de a sesiza presedintele biroului electoral in cazul constatarii unor neregularitati. Orice act de propaganda pentru sau impotriva unui partid politic, alianta politica, alianta electorala ori candidat independent sau incercarea de a influenta optiunea alegatorului, cat si incalcarea in orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sanctiunilor legale, anularea acreditarii de catre biroul electoral care a constatat abaterea, iar in ziua votarii, indepartarea imediata a persoanei respective din sectia de votare.

Articolul 117
(1) Judecarea de catre instanta a intampinarilor, contestatiilor si a oricaror altor cereri prevazute de prezenta lege se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanta presedintiala, cu participarea obligatorie a procurorului.
(2) impotriva hotararilor definitive si irevocabile, pronuntate de instantele judecatoresti potrivit prezentei legi, nu exista cale de atac.

Articolul 118
(1) Termenele pe zile, prevazute de prezenta lege, se calculeaza din ziua cand incep sa curga, pana, inclusiv, in ziua in care se implinesc, chiar daca acestea nu sunt zile lucratoare.
(2) Pe intreaga perioada a alegerilor, birourile electorale si instantele de judecata trebuie sa asigure permanenta activitatii necesare in vederea exercitarii de catre cetateni a drepturilor electorale. Programul de activitate al acestora, pentru toata perioada electorala, este afisat la loc vizibil si respectat cu strictete.

Articolul 119
(1) Persoanele lipsite de drepturile electorale prin hotarare judecatoreasca definitiva nu participa la vot si nu sunt avute in vedere la stabilirea numarului total al alegatorilor, pe intreaga durata stabilita prin hotarare.
(2) Pentru persoanele detinute in baza unui mandat de arestare preventiva se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art.83 privind urna speciala, in masura in care se solicita aceasta modalitate de vot.
(3) In conditiile alin. (2) voteaza numai persoanele care domiciliaza in circumscriptia electorala comunala, oraseneasca sau municipala in care au loc alegeri.

Articolul 120
In sensul prezentei legi, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale legal constituite sunt asimilate partidelor politice.

Articolul 121
(1) in termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileste modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare si al listei sustinatorilor, precum si al stampilelor birourilor electorale de circumscriptii, birourilor electorale judetene si ale Biroului Electoral Central. De asemenea, Guvernul stabileste, cu cel putin 20 de zile inainte de data alegerilor, modelul stampilei de control si al stampilei cu mentiunea "votat", al proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votarii si al certificatului doveditor al alegerii consilierilor si primarului.
(2) Predarea si primirea formularelor, stampilelor si celorlalte materiale necesare votarii se fac pe baza de proces-verbal.

Articolul 122
Prin act de identitate, in sensul prezentei legi, se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic sau de serviciu, iar in cazul militarilor in termen si al elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar.

Articolul 123
Birourile electorale de circumscriptie judeteana si a municipiului Bucuresti acrediteaza ca observatori interni numai pe cetatenii cu drept de vot imputerniciti de o organizatie neguvernamentala care are ca obiect de activitate apararea drepturilor omului, infiintata legal cu cel putin 6 luni inaintea inceperii campaniei electorale.

Articolul 124
Persoanele desemnate ca observatori interni nu pot fi membri ai unui partid politic; acreditarea se acorda pentru toate sectiile de votare de pe raza circumscriptiei electorale judetene sau a municipiului Bucuresti, numai la cererea organizatiilor mentionate la art.123, insotita de declaratia scrisa a fiecarui observator ca va respecta conditiile de acreditare; declaratia se da pe propria raspundere si constituie act de drept public, cu toate consecintele prevazute de lege; conditiile acreditarii sunt cele prevazute in art.116 alin. (3) si sunt mentionate in actul de acreditare.

Articolul 125
Organizatiilor neguvernamentale prevazute la art.123 le sunt aplicabile, in mod corespunzator, prevederile art.116 alin.(3).

Articolul 126
Guvernul stabileste durata si conditiile de pastrare a buletinelor de vot intrebuintate, a celor contestate, precum si a celor neintrebuintate, a stampilelor si a celorlalte materiale necesare votarii.

Articolul 127
(1) Prevederile prezentei legi se aplica in mod corespunzator alegerilor organizate pe durata unui mandat, ca urmare a dizolvarii unor consilii locale ori judetene, sau a consiliilor unor sectoare ale municipiului Bucuresti ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si ca urmare a invalidarii sau declararii vacante a functiei de primar.
(2) Cu un an inainte de expirarea duratei normale a mandatului nu se mai organizeaza alegeri pentru consiliile locale, consiliile judetene, primari, pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru primarul general al municipiului Bucuresti.

Articolul 128
Prin denumirea "birou electoral de circumscriptie", folosita in prezenta lege, se intelege biroul electoral de circumscriptie comunala, oraseneasca, municipala, inclusiv a municipiului Bucuresti, si judeteana, precum si a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

Articolul 129
Legea nr.70/1991 privind alegerile locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.79 din 18 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU